Visió Artificial
Usos
Components
Com funciona

Aplicacions
Inversió
Aplicacions
Alimentació
Automoció
Electrònica
Farmacia
Packaging
Altres

 

 

 

 

 


Components d'un sistema de visió artificial

Un modern sistema de visió industrial consta de:

La imatge d'entrada -una matriu bidimensional de nivells energètics (per exemple, llum)- es divideix en elements d'imatge, coneguts com píxels. Aquests formen files i columnes que abasten tota la zona de la imatge i representen els nivells de gris en una imatge monocromàtica o la codificació de color en una imatge en color. Un píxel no pot ser subdividit en regions de menor nivell de gris o color. Aquest procés és un tipus de digitalització espacial. Per cada píxel, la informació del nivell d'energia també ha de ser digitalitzat, és a dir, els nivells analògics (variable contínua) produïts per la càmera han de ser representats per un nombre finit de passos. En moltes aplicacions és suficient digitalitzar una imatge monocroma amb 8 bits per píxel, el que equival a 256 passos, per representar el nivell de gris de cada píxel. En aplicacions més exigents pot ser necessari digitalitzar a 14 bits (o 16.384 nivells). Les imatges en color són més complexes i poden ser representades en diferents formats. Les imatges en color normalment contenen tres vegades més informació que una imatge monocromàtica.

Alguns sistemes de visió no utilitzen una càmera matricial, en el seu lloc s'usa una càmera lineal que produeix una sola línia o fila de píxels. La imatge bidimensional es genera a mesura que l'objecte passa sota la càmera lineal, aprofitant el seu moviment, normalment generat per una cinta transportadora. Unint les distintes files de píxels obtingudes a diferents intervals de pas, s'obté una imatge bidimensional.